महाराष्ट्र शासन

वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक

माध्यमिक शिक्षण विभाग , पुणे जिल्हा

वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक विषयी माहिती

image post

महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन । १८६७ । ७६१४२ जी. दिनांक २९/०५/१९७३ अन्वये अनुदानित अशासकीय माध्यमिक शाळातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांसाठी सहकारी बॅंकेमार्फत वेतन व भत्ते प्रदान करण्याची योजना कार्यान्वयीत करण्यात आली व त्यास अनुसरुन वेतन पथक कार्यालयाची स्थापना झाली.